SmartCrowding er et nytt SaaS-system som girbeslutningsstøtte for bedre pasientflyt, fordelingav kapasitet og ressursbruk.

Pasientstrømshåndtering i sanntid

Systemet ble utviklet for å kunne leverere visualiseringer av kapasiteten og aktivitet på sykehus så beslutninger kunne tas hurtig, uten å måtte bruke verdifull tid på et stort regneark.

Med SmartCrowding får helseforetaket en komplett oversikt over ledig og brukt kapasitet. Dette muliggjør en effektiv fordeling av ressurser i sanntid for bedre pasientflyt, ressursbruk og håndtering av flaskehalser, ledig kapasitet og andre viktige momenter som må hensyntas for å drive enheten trygt og effektivt.

I bruk ved universitetssykehus siden 2015

SmartCrowding ble innført som et prøveprosjekt ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) i 2015, hvor erfaringer og tilbakemeldinger fra brukere har formet systemet til et intuitivt, brukervennlig og effektivt styringssystem, som nå er i bruk i over 30 somatiske avdelinger.

Etter innføringen av SmartCrowding ved SUS har ventetiden i akuttmottaket blitt redusert, korridorpasienter har blitt redusert og innleie av eksternt personell har blitt redusert.

Forbedret flyt har en positiv bunnlinje:
– Riktig pasient til rett sted, reduserer omveier
– Liggetid etter pasientsikkerhet og ikke kapasitet
– Økt pasienttilfredshet
– Økt tilfredshet blant ansatte
– Redusere komplikasjonsrater
– Redusere unødvendig bruk av tjenester
– Redusere reinnleggelser
– Redusere korridorbelegg
– Justere ned overbelegg
– Redusere innleie

I kommende versjoner vil bruk av Bigdata om vær, planlagte arrangementer osv kunne gi beslutningsstøtte om den nærmeste fremtid slik at man kan være i forkant og planlegge for en kommende økt pasienttilstrømming i den nærmeste fremtid.

En viktig lærdom verden har fått fra pandemien er at sykehussenger er en dyrbar ressurs, og da spesielt ressurskrevende sengeplasser på intensivavdelinger.

SmartCrowding har utviklet en egen pandemimodul, hvor fokus er på å visualisere pandemirelatert informasjon. Dette være seg smittetrykk i befolkningen, sengekapasitet på sykehus, antall smittede innlagt, respirator kapasitet osv. Pandemimodulen kan gi oversikt både for kommuner, fylker og nasjonalt og for sykehus, helseforetak, regioner og nasjonalt.

Ved hjelp av kommende prediksjonsmodul kan dette knyttes sammen for å predikere behov for pandemirelaterte sykehusplasser.

Øystein Evjen Olsen

Øystein var tidligere leder for akuttmottaket på Stavanger universitetssykehus (SUS), hvor han så behovet for en mer robust og fleksibel løsning som alternativ til regnearket han selv brukte.

Mer informasjon omSmartCrowding

Smartcrowding Support
Man – fre 09:00-15:00
Telefon: +47 94464406
support@smartcrowding.com

Stein Åge Davidsen
CEO (Partner & Chairman)
Telefon: +47 907 45 962
stein.davidsen@smartcrowding.com

Thomas Ims
COO (Business Developer)
Telefon: +47 476 77 213
thomas.ims@smartcrowding.com